Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS) er en faglig forening for lærere der underviser i samfundsfag jævn.f. vedtægternes §1.

Formål

§ 1 Foreningens navn er "Foreningen af Lærere i Samfundsfag".

§ 2 Foreningens formål er at virke til gavn for undervisningen i samfundsfag ved gymnasieskoler, anerkendte kurser til studentereksamen, kurser til højere forberedelseseksamen og øvrige fortsatte uddannelser.

§ 3 Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af møder og kursus med emner af faglig og pædagogisk art, ved at skaffe artikler af betydning for faget publiceret og ved at fremskaffe pædagogiske hjælpemidler til brug ved undervisningen i samfundsfag. Over for ministerium og undervisningsdirektorat søges fagets interesser fremmet ved deltagelse i arbejdet i faglige udvalg og ved at rejse spørgsmål af principiel karakter.

§ 4 Enhver, der underviser i samfundsfag ved en gymnasieskole, et anerkendt kursus til studentereksamen, kursus til højere forberedelseseksamen eller "en anden fortsat uddannelse" kan optages som medlem af foreningen. Desuden kan andre, som ifølge uddannelse og stilling måtte være interesseret deri, med bestyrelsens samtykke optages som medlemmer. Et medlem, som ophører med undervisningsvirksomhed inden for faget, kan bevare sit medlemsskab af foreningen.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i efterårssemestret. Den indvarsles mindst 3 uger før afholdelsen ved udsendelse af skrivelse til foreningens medlemmer . Skrivelsen skal indeholde dagsorden for generalforsam­lingen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning. Godkendes beretningen ikke, skal bestyrelsen afgå og nyvalg finde sted, jf. .reglerne i  paragraf 7 og l0.

§ 6 På den ordinære generalforsamling opstilles en kandidatliste med henblik på valg til bestyrelsen. I perioden forud for generalforsamlingens indkaldelse og til og med generalforsamlingens afholdelse kan kandidater til bestyrelsesvalget anmelde kandidatur. Anmeldelse sker til bestyrelsen.

§ 7 Valg til bestyrelsen afholdes på Generalforsamlingen af de fremmødte. Både de på Generalforsamlingen fremmødte og ikke-fremmødte medlemmer af FALS kan stille op. 
De på Generalforsamlingen fremmødte medlemmer af FALS vælger den nye bestyrelse blandt de på valglisten opstillede. Hvis antal navne på valglisten svarer til antallet af nye medlemmer, der skal vælges, sker valget ved akklamation. Hvis der er flere navne på valglisten end det antal, der skal vælges, nedsættes en ad hoc valgbestyrelse blandt de på Generalforsamlingen fremmødte. Denne valgbestyrelse udfærdiger stemmesedler. Der kan maksimalt sættes et antal krydser på stemmesedlen svarende til det antal, der skal vælges. Hvis der er flere kandidater end ledige pladser, er der mulighed for at vælge op til to suppleanter. 
Ad hoc valgbestyrelsen organiserer valget på Generalforsamlingen og gennemfører optælling af stemmerne, samt forkynder resultatet.
Resultatet af valget offentliggøres snarest derefter i Samfundsfagsnyt og på foreningens hjemmeside.

§ 8 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Så vidt det er muligt sikres der kontinuitet ved, at bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt af hinanden i ulige år og i lige år. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige sager.

§ 9 På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af 1/6 af medlemmerne. Den indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan vedtage, at bestyrelsen skal afgå og nyvalg til bestyrelsen finde sted. I tilfælde af sådant nyvalg vælger den ekstraordinære generalforsamling en ny bestyrelse efter reglerne i §7. Kandidatopstilling sker blandt de fremmødte medlemmer, og afstemningsprocedure foregår herefter ifølge de i §7 nævnte regler.

§ 11 Kontingentet fastsættes på en ordinær eller eventuelt en ekstraordinær generalforsamling. Foreningens regnskaber går fra l. august til 31. juli. Foreningen af lærere i Samfundsfag hæfter kun med foreningens egne aktiver og tegnes af formanden.

§ 12 Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter og nødvendige dagpenge under rejser med foreningsformål for øje søges godtgjort efter de til enhver tid gældende direktorale bestemmelser.

§ 13 Ændringer af foreningens love skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til lovændring skal bekendtgøres ved indvarslingen til den generalforsamling, hvor forslaget skal behandles.

§ 14 Overgangsbestemmelser: Ved valget i 1976 nyvælges 6 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den af de valgte, der har opnået det mindste stemmetal, går af efter 1 år. Vedtaget på den stiftende generalforsamling 20.10.69, revideret på generalforsamlingen 17.10.71, på ekstraordinær generalforsamling 11.0 1.73, på generalforsamling d. 17.10.76 og igen på generalforsamling d. 25.11.83, 8.11.07 og 30.10.08.

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2016 - 2017

Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år haft fokus på gymnasiereformen og kommunikationen med foreningens medlemmer.

 

Bestyrelsen og fagkonsulenten

Der er som altid et godt forhold mellem bestyrelsen og fagkonsulenten. Arbejdet med læreplanerne og vejledningerne er afsluttet, og det er vores opfattelse, at resultatet er tilfredsstillende. Bestyrelsen har løbende deltaget i et aktivt og givtigt samarbejde med fagkonsulenten i form af dialog om alt fra FIP-møder til, hvad der rører sig i ministeriet og den generelle dagsorden for faget.

 

Regionerne

Bestyrelsen har netop holdt årsmøde med regionsrepræsentanterne. Deltagelse, nye repræsentanter, status og beslutninger

 

Samarbejde med Forlaget Columbus

Der er igen i år blevet afholdt et fællesmøde i januar mellem Forlaget Columbus og FALS-bestyrelsen, hvor der blev udvekslet ideer og talt om fremtidige publikationer.

Vibeke har varetaget dobbeltmandatet mellem FALS-bestyrelsen og Fondsbestyrelsen i Forlaget Columbus det sidste år.

Samarbejdet mellem FALS og Forlaget Columbus går rigtig godt. Samarbejdet omkring foreningens nye hjemmeside FALS. NU har fyldt en del, og vi er så godt som i hus med dette.

 

SamfundsCup

SamfundsCup 2017 blev vundet at eleverne fra Egaa Gymnasium med projektet “Bootcamp for stille piger”.

SamfundsCup 2018 har temaet “Sammenhængskraft” og er i gang. Der afholdes  lokale og regionale inspirationsdage og forløbet afsluttes med en finale på Christiansborg d.4. maj 2018

Deltagelsen i cuppen har været vigende i de senere år. Bestyrelsen har sammen med Forlaget Columbus valgt at give sammenlagt 30.000 kr. til at promovere projektet. Der er aftalt møde mellem Cup-bestyrelsen og Fals-bestyrelsen i det nye år, hvor vi diskuterer mulighederne.

 

Samfundsfagsnyt

I det seneste år er der som sædvanlig udgivet fire temanumre: “En verden i opbrud” i forlængelse af sidste års generalforsamling; “Rigsfællesskabet”; “Køn og ligestilling”; og “Krig og fred”. Redaktionen bestræber sig på at kombinere indlæg med faglig inspiration fra eksperter på temaet med artikler, der kan give konkret inspiration til undervisningen for foreningens medlemmer. Vi har generelt god respons i forhold til at finde skribenter, dog er anmeldere til bladet fortsat en mangelvare.

Temaet “Køn og ligestilling” knyttede sig naturligt på det nye kernestof i læreplanen på alle niveauer, og gav dermed input til at tilrettelægge undervisningen i det nye kernestof. Tanken med temaet i “Rigsfællesskabet” var, at de færreste underviser i det, selvom det er nærliggende og meget kernestof kan bringes i spil i et forløb herom.

I det kommende år har vi et tema om “Demokrati i krise” i støbeskeen med gode indlæg fra oplægsholderne på årets generalforsamlingskursus, og dernæst et temanummer om samarbejdet mellem samfundsfag og matematik.

I det forgangne år har der desværre været problemer i forbindelse med leveringen af bladet hos PostNord, samtidig med at PostNord ikke længere vil adressere bladene. Det har Columbus heldigvis været behjælpelige med, og vi har fundet en model, hvor adressering ikke bliver dyrere end hidtil. Planen er, at man fremadrettet skal kunne vælge, om man vil modtage bladet på tryk eller digitalt (i pdf-format) inde under sin profil på den nye hjemmeside. På hjemmesiden vil man kunne framelde papirudgaven såfremt man ønsker det.

 

FALS Digitalt

FALS har fået sin nye hjemmeside FALS.NU op at stå. Vi er selv ret godt tilfredse med den. Dels giver den mulighed for at administrere medlemslister og kursustilmeldinger på en langt mere overskuelig og enkel måde, og dels er layoutet mere tidssvarende. Medlemmernes adgang til Samfundsfagsnyt er også et kvalitetsløft. Vi modtager gerne forslag til forbedringer.

Facebook-siden fungerer godt både som et sted for deling af ideer og materialer, og som platform for de interne aktuelle FALS-nyheder

 

Udviklingsprojekter

MAT-SAMF udviklingsprojektet blev afsluttet med et velbesøgt kursus i september. I løbet af de to omgange af udviklingsprojektet, er der fremkommet en mængde undervisningsmateriale, som kan tilgås via EMUen. Udviklingskurset har desuden medført en henvendelse fra SDU/DASG (Danske Sciencegymnasier) om medvirken i et projekt om udvikling af samarbejder mellem matematik og samfundsfag, som Mette og Linda samt to andre fra udviklingsgruppen (Marianne Hvidt, Stenhus Gymnasium og Thomas Heide-Jørgensen fra Rosborg Gymnasium) deltager i.

I den kommende periode er der søgt om udviklingsmidler til at udvikle materiale om arbejdsmarkedsforhold og til udvikling inden for det nye fagsamarbejde mellem teknologi og samfundsfag på HTX, som hedder Produktudvikling.

 

Kursusaktivitet

Foreningens har i det forløbne år haft få kursustilbud. Rejsekurset til Israel/Palæstina forløb tilfredsstillende trods visse udfordringer under forberedelsesfasen. Kurset i samfundsfag og matematik, som blandt andet Linda og Mette stod for, blev et tilløbsstykke, og der er overvejelser omkring at gentage det i FALS-regi. Derimod har vi været nødt til at aflyse Sydamerika-kurset pga. manglende tilmeldinger. Vi har forlænget tilmeldingsfristen til KS-kurset om Reformationen til 21. december.

Dette års generalforsamlingskursus afholdes i Aalborg, hvilket har medført større interesse fra jyske gymnasier. Interessen har tydeligvis samlet sig om det aktuelle GFK-kursus. Der har været stor tilslutning i år, sammenlignet med tidligere år.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har haft en del at gøre. Gymnasiereformen førte mange forskellige opgaver med sig. I slutningen af beslutningsprocessen dukkede den ny minister op, og eksamensformen kom i spil. Det lykkedes at få overbevist ministeriet og ikke mindst visse politikere i forligskredsen om, at 24-eksamensformen bedst egnede sig til samfundsfag, og således kunne vi notere os en sejr. Bestyrelsen har desuden været hørt i forbindelse med færdiggørelsen af læreplaner og vejledninger for Samfundsfag.

Den seneste udvikling omkring lukningen af SKODA har gjort, at vi her i efteråret har måttet komme på banen igen. Vi har forsøgt at råbe ministeren op, hvilket indtil videre ikke er lykkedes. Vi har været i dialog med flere medlemmer af Folketingets undervisningsudvalg, der gerne har villet lytte og også bede ministeren om en redegørelse for sagen. Vi har også forsøgt at få kontakt til Rektorforeningen med dens nye formand, dog uden at få nogen former for respons. Dette gælder i øvrigt også dagbladene. Det er vores bekymring, at man udefra ser på sagen som en bagatel og derfor ikke levner den nogen opmærksomhed. Den nye bestyrelse kommer til at fortsætte bestræbelserne med at råbe de ansvarlige op og finde en løsning på problemet.

Igen i år har bestyrelsen valgt en ny model for afholdelse af GFK, og igen i år er det lykkedes at trække et anseeligt antal medlemmer til begivenheden. Der skal evalueres på, hvorvidt det er formålstjenligt at fortsætte med netop denne model, eller om der igen skal findes en alternativ form. I 2019, dvs. om to år, har FALS 50-års jubilæum, og i den anledning forestiller vi os igen et særligt arrangement.

Bestyrelsen har fungeret godt. Den er sammensat, så samfundsfag på de tre gymnasiale uddannelser, HF, HTX og STX, alle har været repræsenteret. Det håber vi vil fortsætte sådan. Tiden er nu kommet til et formandsskifte. Jørgen har beklædt posten i 6 af de 8 år han har siddet i bestyrelsen, og han har valgt at stoppe nu. Han har dog tilbudt at vedligeholde hjemmesiden og sørge for nyhedsbreve, indtil en fra bestyrelsen er klar til at overtage jobbet.

 

Bestyrelsen i FALS

Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.