Foreningen af lærere i samfundsfag (FALS) er en faglig forening for lærere der underviser i samfundsfag jævn.f. vedtægternes §1.

Formål 

§ 1 Foreningens navn er "Foreningen af Lærere i Samfundsfag". 

§ 2 Foreningens formål er at virke til gavn for undervisningen og undervisere i samfundsfag ved gymnasieskoler, anerkendte kurser til studentereksamen, kurser til højere forberedelseseksamen og øvrige fortsatte uddannelser. 

§ 3 Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af møder og kursus med emner af faglig og pædagogisk art, ved at skaffe artikler af betydning for faget publiceret og ved at fremskaffe pædagogiske hjælpemidler til brug ved undervisningen i samfundsfag. Over for ministerium og undervisningsdirektorat søges fagets interesser fremmet ved deltagelse i arbejdet i faglige udvalg og ved at rejse spørgsmål af principiel karakter. 

§ 4 Enhver, der underviser i samfundsfag ved en gymnasieskole, et anerkendt kursus til studentereksamen, kursus til højere forberedelseseksamen eller "en anden fortsat uddannelse" kan optages som medlem af foreningen. Desuden kan andre, som ifølge uddannelse og stilling måtte være interesseret deri, med bestyrelsens samtykke optages som medlemmer. Et medlem, som ophører med undervisningsvirksomhed inden for faget, kan bevare sit medlemskab af foreningen. 

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes årligt. Den indvarsles mindst 3 uger før afholdelsen ved udsendelse af skrivelse til foreningens medlemmer. Skrivelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling præsenterer bestyrelsen beretning og revideret årsregnskab. Godkendes beretningen ikke, skal bestyrelsen afgå og nyvalg finde sted, jf. paragraf 7 og l0. 

§ 6 På den ordinære generalforsamling opstilles en kandidatliste med henblik på valg til bestyrelsen. I perioden forud for generalforsamlingens indkaldelse og til og med generalforsamlingens afholdelse kan kandidater til bestyrelsesvalget anmelde kandidatur. Anmeldelse sker til bestyrelsesformanden. 

§ 7 Valg til bestyrelsen afholdes på Generalforsamlingen af de fremmødte. Både de på Generalforsamlingen fremmødte og ikke-fremmødte medlemmer af FALS kan stille op.  

De på Generalforsamlingen fremmødte medlemmer af FALS vælger den nye bestyrelse blandt de på valglisten opstillede. Hvis antal navne på valglisten svarer til antallet af nye medlemmer, der skal vælges, sker valget ved akklamation. Bestyrelsen består af 8 ordinære medlemmer samt op til 2 suppleanter.  

§ 7 stk. 1 Hvis der er flere navne på valglisten end det antal, der skal vælges, nedsætter den afgående bestyrelse en ad hoc valgbestyrelse blandt de på Generalforsamlingen fremmødte. Denne valgbestyrelse udfærdiger stemmesedler. Der kan maksimalt sættes et antal krydser på stemmesedlen svarende til det antal, der skal vælges. Hvis der er flere kandidater end ledige pladser, er der mulighed for at vælge op til to suppleanter. Ad hoc valgbestyrelsen organiserer valget på Generalforsamlingen og gennemfører optælling af stemmerne, samt forkynder resultatet. Resultatet af valget offentliggøres snarest derefter i Samfundsfagsnyt og på foreningens hjemmeside. 

§ 8 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Så vidt det er muligt sikres der kontinuitet ved, at bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt af hinanden i ulige år og i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

§ 9 På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af 1/6 af medlemmerne. Den skriftlige begæring skal indeholde en motiveret begrundelse for årsag til indkaldelsen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan vedtage, at bestyrelsen skal afgå og nyvalg til bestyrelsen finde sted. I tilfælde af sådant nyvalg vælger den ekstraordinære generalforsamling en ny bestyrelse efter reglerne i §7. Kandidatopstilling sker blandt de fremmødte medlemmer, og afstemningsprocedure foregår herefter ifølge de i §7 nævnte regler. 

§ 11 Kontingentet fastsættes på en ordinær eller eventuelt en ekstraordinær generalforsamling. Foreningens regnskaber går fra l. august til 31. juli. Foreningen af lærere i Samfundsfag hæfter kun med foreningens egne aktiver og tegnes af formanden og kassereren i forening. 

§ 12 Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter og nødvendige dagpenge under rejser med foreningsformål for øje søges godtgjort efter de til enhver tid gældende direktorale bestemmelser. 

§ 13 Ændringer af foreningens love skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til lovændring skal bekendtgøres ved indvarslingen til den generalforsamling, hvor forslaget skal behandles. 

Overgangsbestemmelser. Vedtaget på den stiftende generalforsamling 20.10.69, revideret på generalforsamlingen 17.10.71, på ekstraordinær generalforsamling 11.0 1.73, på generalforsamling d. 17.10.76 og igen på generalforsamling d. 25.11.83, 8.11.07, 30.10.08 og 27.10.22.  

Bestyrelsen i Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS)s beretning 2019-20

 

Bestyrelsen

Skoleåret vil primært blive husket for de store udfordringer som alle lærere har stået overfor i foråret på grund af situationen med Covid-19, hvor vi i høj grad har måttet lære at undervise virtuelt. Bestyrelsen satte hurtigt gang i en videndeling i facebook-gruppen, som medlemmerne flittigt har brugt og bidraget til. På den måde er vi kommet godt igennem foråret og fået tilrettelagt undervisningen så vi har kunnet hjælpe hinanden bedst muligt igennem.  

En anden men også alvorlig udfordring var, at ministeriet i slutningen af skoleåret sendte læreplansændringer i høring med høringsfrist den 26. juni, dagen hvor skoleåret slutter med dimissioner og ferien så småt skulle starte. Læreplansændringerne er omfattende for samfundsfag C, hvor grundforløbet nu skal indeholde både politik, økonomi og sociologi, hvilket efter planen skulle indføres allerede fra skoleåret 20/21s start. I bestyrelsen aktiverede vi alle vores politiske kontakter og kontakter internt i skoleverdenen for på den måde at bidrage til at ændringen først skal gennemføres til august 2021, hvilket betyder at vores medlemmer har tid til at rette ind. Den anden ændring er at samfundsfag B på HF får sin egen læreplan med skærpede krav til professionsretning. Denne ændring træder allerede i kraft i skoleåret 20/21, hvilket vi er tilfredse med da denne ændring kan indføres i løbet af skoleåret. Vi er dog ikke tilhængere af den øgede detailstyring som begge ændringer udspringer af, hvilket vi har pointeret overfor vores kontakter, som tager vores bekymring alvorligt. Vi arbejder fortsat på mindre detailstyring af faget, men tænker ikke at det kommer til at ændre på de ændringer, som vi allerede har set i læreplanerne.

Derudover har vi fået en plads i bestyrelsen i TjekDet, som fra 1. august er blevet selvejende med et public service formål. Således er vi med vores repræsentant med til at starte dette op og påtænker at vores rolle skal være at sikre et fokus på, hvad de undersøgelser, som laves på sitet kan bidrage med i undervisningsmæssig forstand. TjekDet er et site, som tidligere har ligget under Mandag Morgen, hvis formål det er, at faktatjekke og orientere om forskellige former for misinformation og fake news på sociale medier og andre steder. 

Bestyrelsen og fagkonsulenten

Samarbejdet har været godt og konstruktivt som gennem alle de år, Bent Fischer-Nielsen har været ansat som fagkonsulent. Samarbejdet har dog i den sidste tid båret præg af udfordringerne med Corona, så FiP har været aflyst og det årlige censormøde foregik virtuelt. Vi har derfor ikke haft mulighed for at få sagt yderligere tak for samarbejdet til Bent, men glæder os over, at vi fik en god anledning til dette ved sidste års generalforsamlingskursus og fejringen af foreningens 50 års fødselsdag. Vi byder vores nye fagkonsulent Ditte Nørtoft Nielsen velkommen og glæder os til samarbejdet.

Samarbejde med forlaget Columbus

Samarbejdet med Forlaget er også, som altid godt og givende for begge parter. FALS’ bestyrelse udpeger en række af medlemmerne i Columbusfondens bestyrelse og vi afholder fællesmøde en gang om året. På fællesmødet, som i dette skoleår lå i januar 2020 drøftede vi forskellige udviklinger i faget og muligheden for samarbejde ud fra dette . Derudover bistår Forlaget Columbus bestyrelsen med at håndtere medlemslisterne og opkrævning af betalinger for kurser, samt vedligeholder vores hjemmeside.

SamfundsCup

Årets samfundscup med temaet “Fremtidens uddannelse” blev vundet af Rosborg Gymnasium og HFs gruppe med deres projekt “Erhvervsfag” som skal sætte større fokus på erhvervsuddannelser i folkeskolen. Vinderprojektet var i hård konkurrence med projekter som en app “Quicklesson” der skal sætte fokus på den uhensigtsmæssige skærmbrug eller “Blue Light Filter” til briller, som skal fjerne det blå lys fra skærmen når man arbejder mange timer ved denne og andre interessante og relevante projekter. Det er, som altid en fornøjelse at se, hvordan eleverne arbejder med projektet og opleve faget komme i spil på en anderledes måde. Generelt rakte problemer og løsninger fra et forsøg på at skabe mindre ulighed, til at skabe større koncentration og fokus på de uddannelser som efterspørges i samfundet.

Dommerpanelet bestående af Pia Kjærsgaard (DF), Svend Thorhauge (RV) og de to innovationseksperter Morten Christensen (BETA) og Lars Frisdahl (Fonden for entreprenørskab) lyttede interesseret til fremlæggelserne og stiller nysgerrige og skarpe spørgsmål til deltagerne, som disse besvarer kvalificeret og relevant.

Vi glæder os allerede til dette års tema, som er Medborgerskab - Rettigheder og pligter. 

Kurser og udviklingsarbejder

Kursusprogrammet har i skoleåret 2019-20 også været præget af Corona-situationen, hvor vi har måttet aflyse Jyllands-udgaven af kurset om samspil mellem fransk og samfundsfag. Dette forventes afholdt i april 2021. I efteråret blev der dog afholdt en lang række kurset i den stil, som FALS plejer at kunne levere.

FALS’ jubilæumskonference løb succesfuldt af stablen i Aarhus i november sidste år. Med over 250 tilmeldte var det skønt at byde alle velkommen i Musikhuset på dag 1 og på Aarhus Katedralskole på dag 2. Temaet var konflikt, hvor Deadlines Steen Nørskov ledte os igennem mange forskellige emner og debatter. Med hovedtaleren Stephen Walt fra Harvard fik vi alletiders afsæt. Vi må sige, at det var en sand fornøjelse at fejre FALS med både fagligt indhold i dagtimerne og en fantastisk festmiddag i Turbinehallen en torsdag aften.

Kurset om grænselandsproblematikker i Flensborg i januar blev en stor succes. Kurset var et samarbejdet mellem Grænseforeningen, FALS, Historielærerforeningen og Tysklærerforeningen og handlede om grænser. Herunder var der oplæg om identitet i grænselandet, forskelle i de politiske systemer i DK og Tyskland, hvordan man underviser i grænselandsproblematikken når man bor langt fra grænsen og meget andet. Kurset genererede et fint overskud, så vi afventer at Coronasituationen tillader en ny satsning men påregner at afholde endnu et kursus men med et andet tema.

Decembermødet 2019 satte fokus på Kina og havde med omkring 440 deltagere endnu et godt år. Størrelsen på arrangementet samt hensyn til de udfordringer, som Corona stiller kursusarrangører overfor i 2020 har gjort, at vi i 2020 sammen med Historielærerforeningen har taget tiltag til at styrke konstruktionen omkring de årlige arrangementet på Hasseris Gymnasium. Fremadrettet overdrages afviklingen af disse således til en nyetableret konstruktion ved navn Foreningen til Fremme for Kulturbærende studier (FFKU). Målsætningen er at sikre, at arrangementerne fremadrettet vil kunne afvikles på samme niveau som i de seneste år.

Samfundsfagsnyt

Samfundsfagsnyt har det forgangne år udgivet fire temanumre; Konflikt, Kina, Amerikansk valg og Klima. Redaktionen vil gerne takke alle bidragsydere, der har skrevet artikler, forløbsbeskrivelser, anmeldelser mv. Vi oplever fortsat en stor velvilje i forhold til at bidrage til bladets indhold. I det forgange år har vi desuden haft glæde af at medlemmer af bestyrelsen har bidraget til at sammensætte temanumre, enten i forlængelse af egen faglige interesse eller i forlængelse af foreningens kurser. Desuden har vi haft et samarbejde med Altingets trykte magasin og i det kommende februar-nummer har vi et samarbejde med RÆSON.

Redaktørerne Lars Frederiksen og Vibeke Allerup Petersen genopstiller ikke til FALS’ bestyrelse, og derfor vil Jytte Antonsen Jørgensen overtage posten som redaktør efter FALS’ generalforsamling. De tidligere redaktører vil bistå i overdragelsesfasen ved behov.

FALS digitalt

Facebookgruppen er i skrivende stund oppe på 1000 medlemmer, hvilket svarer til ca 80% af vores medlemmer. Dermed har vi fået et godt og givende forum, hvor vi fornemmer at der er en god tone og stor grad af videndeling. Specielt i debatten omkring læreplansændringen og lockdown var der høj aktivitet. Denne aktivitet præges af en åbenhed og et engagement, som vi nyder godt af i bestyrelsen. For en del år siden traf vi det valg, at gruppen skal være lukket for vores medlemmer, hvilket er en del af forklaringen på at vi kan benytte den til begge dele. Hvis den var åben for alle, ville vi have sværere ved at tage de faglige diskussioner i netop dette forum og vidensdelingen ville i højere grad være præget af kommercielle interesser. Som gruppen fungerer nu, kan andre aktører få delt deres materiale igennem et medlem af gruppen, hvilket sikrer at mindst en samfundsfagslærer kan sige god for kvaliteten af dette. 

Dermed bliver gruppen en af fordelene ved et medlemskab af FALS. 

Søg på FALS - Foreningen Af Lærere i Samfundsfag
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.